Quản trị Chứng khoán

QUẢN TRỊ CHỨNG KHOÁN

OTM Capital đã thành lập một thị trường ngách bằng việc bảo toàn những nguồn tài nguyên tốt nhất và lập nên các mối quan hệ với các tổ chức và thành viên then chốt trong ngành. Sự tận tụy của chúng tôi nhằm đạt đến sự chuyên nghiệp và dịch vụ hàng đầu trong ngày chính là nền tảng đáng chú ý.

OTM Capital đảm bảo rằng người đừng tên chứng khoán được chứng nhận cổ phiếu, hoặc được đăng ký với hệ thống Đăng ký Trực tiếp (DRS)