Quản lý Doanh mục Đầu tư

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Mọi doanh mục đầu tư quản lý bởi OTM đều được thiết kế phụ hợp với mọi nhu cầu của mỗi cá nhân. Nhiệm vụ ở đây là thiết kế và di chuyển quỹ theo khả năng chịu lỗ của nhà đầu tư, khung thời gian, và các mục tiêu đầu tư. Thường làm bằng cách chọn các phương án tối ưu hơn có sẵn và được ưa chuộng bằng việc xem xét sự đánh đổi giữ rủi ro và lợi nhuận.

Trong các doanh mục được OTM quản lý, có một số phương pháp tính toán lợi nhuận và hoạt động doanh mục, tuy nhiên, phương pháp lâu bền nhất là phương pháp được nhiều nhà đầu tư trong các thị trường tài chính ưa chuộng.