Giữ Tiền

GIỮ TIỀN

Nhiệm vụ bao quát của OTM là cung cấp cho khách hàng cái nhìn độc lập và khách quan về điều kiện tài chính của họ và các kết quả của các hoạt động trong khi tối ưu hóa độ minh bạch và độ tin cậy của thông tin tài chính cung cấp cho nhà đầu tư, chủ nợ, và các cổ đông khác nhằm đầu tư và đưa ra quyết định kinh doanh đúng lúc

Giữ tiền hay tiết kiệm là quá trình đưa đồng vào tài khoản an toàn và thanh khoản cao (nghĩa là chúng có thể được bán hoặc tiếp cận trong một thời gian ngắn, nhiều nhất là vài ngày). Việc này có thể bao gồm kiểm định FDIC tài khoản, tài khoản tiết kiệm, chứng nhận ngắn hạn của khoản đặt cọc, hay Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ. Nó còn có thể bao gồm các tài khoản thị trường tiền được đảm bảo bởi FDIC (nhưng không phải quỹ của thị trường tiền, chúng không được đảm bảo). Mục đích cao nhất của các quỹ này là theo kịp với lạm phát.