Chúng Tôi Là Ai

Who We Are Edited-min

CHÚNG TÔI LÀ AI

Tại OTM, chúng tôi sử dụng khả năng của mình để cho ra kết quả, mở ra gia trị và đẩy mạnh phát triển. Vốn của chúng tôi nạp vào sự phát triển của việc kinh doanh và cộng đồng. Lời khuyên chiến lược của chúng tôi giúp nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư ổn định phát triển và giàu hơn trong thời kỳ khó khăn. Ngoài ra chúng tôi cũng đầu tư vào các thị trường mới nổi và các doanh nhân sẽ là khởi nguồn cho các cơ hội trong tương lai.

Kết quả chúng tôi mang lại phản ánh sự hiểu biết tạo ra từ nền tảng kinh doanh đa dạng và hoạt động toàn cầu. Chúng tôi đã xây dựng công ty trên một nền tảng vững chắc về vốn tri thức và tài chính và chúng tôi tin chắc rằng điều này là cần thiết cho sự phát triển trong tương lai của công ty. Chúng tôi tập trung thu hút những cá nhân tài năng và tạo ra một môi trường luôn cho sự chủ động và suy nghĩ độc lập. Cơ sở tài chính vững chắc của chúng tôi, bao gồm vốn và thanh khoản mạnh, đảm bảo khả năng thực hiện đúng cam kết của mình.

Tiêu chuẩn Chất lượng

Mọi thứ chúng tôi làm đều được dẫn dắt bởi một bộ các nguyên tắc mà nó thể hiện đặc tính riêng và văn hóa của mình; chúng là nền tảng cốt lõi của OTM kể từ khi nó mới chỉ là một ý tưởng. Những phẩm chất lâu bền này là sự quyết tâm chung mà chúng tôi cần mang sự chuyên nghiệp và đạo đức cá nhân – chúng là điểm mạnh cốt lõi  trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

  • Trách nhiệm
  • Sự xuất sắc
  • Bất cứ thứ gì ít hơn đều không chấp nhận được
  • Chính trực
  • Lãnh đạo đòi hỏi trách nhiệm
  • Làm việc nhóm
  • Luôn luôn trở nên tốt hơn
  • Tinh thần kinh doanh
  • Vận dụng sự sáng tạo để tìm cơ hội mà người khác bỏ qua