AML & KYC Policies

Management Team Edited-min

AML & KYC Policies

“การป้องกันการฟอกเงิน”

 1. การฟอกเงินคือกระบวนของบุคคลในการพยายามซ่อนเร้นที่มาและเจ้าของที่แท้จริงของเงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยทั่วไป การฟอกเงินจะมีการทำธุรกรรมทางการเงินจำนวนมาก.
  1. การใช้เงินที่ได้จากอาชญากรรม หรือ.
  2. การดำเนินการเพื่อทำให้ง่ายขึ้นหรือซ่อนเร้นอาชญากรรม.
 2. กิจกรรมการฟอกเงินเป็นสิ่งที่การกำหนดกฎหมายทั่วโลกและระหว่างประเทศได้ควบคุมไว้และบริษัทของเราได้นำหลักการปฏิบัติในการต่อต้านการฟอกเงินมาใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการและการลงโทษทางกฎหมายในอนาคต.
 3. ความเสี่ยงของการฟอกเงินโดยผู้กระทำความผิดผ่านทางบริษัทของเราถือว่าเป็นการละเมิดกระบวนการฝากเงิน/ถอนเงินของบริษัทและโอกาสในการนำการบังคับทางกฎหมายและสรรพากรมาใช้ในการสร้างกำไรในตลาดฟอเร็กซ์ผ่านทางบริษัท.
 4. ตัวอย่าง – หากบริษัทอนุญาตให้บุคคลทำการฝากเงินเพื่อนำเข้าบัญชีของอีกบุคคลหนึ่งเพื่อให้เจ้าของบัญชีซื้อขายนั้นสามารถถอนเงินทุนออกไปยังบัญชีธนาคารของตัวเองได้และแจ้งว่าเป็นกำไร สิ่งนี้จะช่วยตัดกระแสเงินทุนจากการฝากเงินทุนจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งได้ ส่งผลให้ผู้กระทำความผิดอาจใช้ช่องทางนี้ในการถ่ายโอนเงินที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานบังคับกฏหมายและซ่อนที่มาที่แท้จริงของเงินทุนไว้ สิ่งนี้เช่นเดียวกันกับการถ่ายโอนเครดิตระหว่างบัญชีของแต่ละบุคคล
 5. เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการละเมิดดังกล่าวของบริษัท เราจึงไม่อนุญาตให้ทำการถ่ายโอนเงินระหว่างลูกค้า และบริษัทจะต้องใช้นโยบายกระบวนการ KYC (“Know Your Client”) หรือ รู้จักลูกค้าของคุณ

“นโยบายกระบวนการ KYC (“Know Your Client”) หรือ รู้จักลูกค้าของคุณ”

 1. ลูกค้าของบริษัทจะแบ่งออกเป็นสองประเภท:
  1. ลูกค้าส่วนตัว (บุคคลทั่วไป) ที่อาศัยอยู่ในประเทศ
  2. ลูกค้าองค์กร (บริษัทถูกกฎหมาย) ที่อาศัยอยู่ในประเทศ
 2. หากลูกค้าเป็นลูกค้าส่วนตัว (บุคคลทั่วไป) จะต้องส่งข้อมูลและเอกาสารต่อไปนี้:
  1. รายละเอียดชื่อจริง
  2. หมายเลขบัตรประชาชนและ/หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริงหรือสำเนาที่ลงนามรับรอง)
  3. หลักฐานถิ่นที่อยู่ – สำเนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ
  4. การยืนยันสวิฟต์ธนาคารสำหรับการโอนเงิน โดยข้อมูลของบัญชีธนาคารที่แสดงบนสวิฟต์จะต้องเหมือนกับข้อ (ก) และข้อ (ข) ข้างต้น มิฉะนั้นบริษัทจะส่งคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารเดิมในทันทีโดยไม่นำเข้าบัญชีซื้อขาย
 3. ลูกค้าสามารถทำการถอนเงินจากบัญชีธนาคารเดียวกันที่ใช้ฝากเงิน (เพื่อป้องกันการถ่ายโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารต่างบุคคลกันผ่านบริษัทของเรา) ในสกุลเงินเดียวกัน (เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสกุลเงินผ่านทางบริษัทของเรา)
 4. หากไม่มีบัญชีตัวจริงแล้ว เงินทุนอาจถูกโอนไปยังบัญชีอื่นของบุคคลเดียวกัน (คุณจะต้องแสดงสำเนาเช็กหรือเครื่องมืออื่นๆที่ยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีใหม่) สกุลเงินเดียวกันและประเทศเดียวกันของเงินฝากเดิม
 5. หากลูกค้าเป็นองค์กร (บริษัทถูกกฎหมาย) จะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้:
  1. เอกสารที่สำคัญทั้งหมด (หนังสือรับรององค์กร หนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารองค์กร) รวมถึงการเปลี่ยนแปลง (ตัวจริงหรือสำเนาที่ลงนามรับรอง)
  2. รายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและเจ้าของผู้รับประโยชน์ (รายละเอียดเหมือนกับผู้ที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้)
  3. หนังสือมอบฉันทะของผู้ที่ดำเนินการแทนลูกค้าของบริษัท (ทำคำสั่งซื้อขาย ลงนามเอกสารสำหรับการเปิดบัญชีและกระบวนการอื่นๆ)
  4. การยืนยันสวิฟต์ธนาคารสำหรับการโอนเงิน โดยข้อมูลของบัญชีธนาคารที่แสดงบนสวิฟต์จะต้องเหมือนกับข้อ (ก) และข้อ (ข) ข้างต้น มิฉะนั้นบริษัทจะส่งคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารเดิมในทันทีโดยไม่นำเข้าบัญชีซื้อขาย

คำถามที่พบบ่อย

 1. ลูกค้าไม่สามารถฝากเงินจากบริษัทของตัวเองไปยังบัญชีซื้อขายส่วนตัวได้
 2. ลูกค้าไม่สามารถทำการฝากเงินจากบัญชีธนาคารของคนในครอบครัวหรือญาติได้นอกจากญาติรายนั้นเข้าร่วมบัญชีซื้อขาย (ลงนามในข้อตกลงนักซื้อขาย)
 3. บริษัทไม่อนุญาตให้นักซื้อขายทำการฝากเงินสดเข้าบัญชีบริษัท หากเกิดการฝากเงินสดและขอรับการถอนเงินออก นักซื้อขายจะต้องแจ้งรายละเอียดบัญชีที่ฝากเงินเข้ามา พร้อมหลักฐานรายละเอียดบัญชี (เช็ก บัตรเครดิต เป็นต้น)
 4. อย่าจ่ายบัญชีซื้อขายก่อนทำการฝากเงินเสร็จสิ้น (อาทิ จำนวนวันทำการที่กำหนด (ประมาณสามวัน) หลังจากที่ฝากเงิน) ไม่จ่ายบัญชีซื้อขายตามการชำระเงินอนาคตหรือเช็ก
 5. ลูกค้าไม่สามารถถ่ายโอนเงินทุนระหว่างบัญชีซื้อขายที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองได้