การบริหารหลักทรัพย์

การบริหารหลักทรัพย์

บริษัท OTM Capital ได้จัดตั้งช่องว่างในตลาดนี้ด้วยการรักษาความปลอดภัยสิ่งที่ดีที่สุดและส่งเสิรมความสัมพันธ์กับองค์กรและสมาชิกหลักในอุตสาหกรรม ความทุ่มเทของเราในการเป็นผู้นำในความเชี่ยวชาญและการบริการให้แก่อุตสาหกรรมเป็นรากฐานที่เราให้ความสำคัญ

บริษัท OTM Capital รับรองว่าผู้รับหลักทรัพย์จะได้รับพันธบัตรหุ้นหรือลงทะเบียนในระบบ Direct Registration System (DRS)